Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Räddningstjänstens uppdrag

Förebygga
Räddningstjänsten ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och i samverkan med andra aktörer åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Ett exempel på sådan samverkan är att räddningstjänsten på uppdrag av Vård & Omsorg i Lidköpings kommun utför en fixartjänst för äldre i syfte att minska antalet fallskador i hemmet.

Underlätta för den enskilde
Räddningstjänsten ska underlätta för den enskilde att själv bidra till sin säkerhet genom rådgivning, information och utbildning. Räddningstjänsten träffar och informerar cirka 4000 personer per år om skydd mot olyckor, bland annat alla 6-åringar och 5:e klassare i våra fyra medlemskommuner.

Tillsyn
Räddningstjänsten utövar tillsyn utifrån lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor för att kontrollera att dessa efterlevs. Tillsynen ska vara behovsanpassad och i första hand rikta sig mot riskfyllda byggnader och anläggningar samt mot anläggningar där många människor kan komma till skada.

Tillstånd
Räddningstjänsten prövar om de som söker tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor har förutsättningar att bedriva hanteringen på ett säkert sätt.

Räddningstjänst
Räddningstjänsten upprätthåller ständig beredskap för räddningsinsats mot olyckor. För att räddningsinsatserna ska kunna genomföras snabbt och effektivt så underhåller, kontrollerar och övar personalen regelbundet med fordon och utrustning.

Undersöka
Räddningstjänsten ska när en räddningsinsats är avslutad se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Erfarenheter från undersökningen tas till vara och leder till vidarutveckling av fordon, materiel, räddningsmetoder och förebyggande åtgärder.

Sotning och brandskyddskontroll
Räddningstjänsten ansvarar för att följa upp att sotning och brandskyddskontroll blir utfört av de firmor som har avtal med kommunerna.

Sidan publicerad 2017-04-21

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se